EN

 روان كننده و كاهنده آب بر پایه لیگنو‌سولفونات مناسب بتن های با نسبت آب به سيمان بالاي 45% و دمای معتدل می باشد. پلاستيت L1 با پخش کنندگی بالای سيمان، باعث يكنواختی بتن نهايی می شود. اين افزودنی با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

  • - افزايش روانی و كارپذيری بتن

  • - کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن

  • - بهبود زمان کارپذیری بتن 

  • - بهبود دهنده انسجام و يكنواختی بتن

  • - افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

  • - بهبود آب بندي بتن در محدوده‌های مصرف بالا

  • - بهبود پمپ پذیری بتن 

  • - انواع بتن ريزی در هوای متعدل 

  • - قطعات پيش ساخته بتنی

  • - توليد ملات‌هاي با كيفيت بالا

محدوده مصرف
 محدوده مصرف اين محصول بين 0/3تا 0/8 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادي (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي‌باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود. مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن مي‌شود كه اين حالت براي سيمان‌هاي ضد سولفات (تيپ 5) شديدتر است.اين افزودني با بقيه محصولات کپکو قابل استفاده بوده ولي هر افزودني را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده نبايد همه را با هم مخلوط کرد. روش مصرف در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه - افزودنی فوق ، مستقیما" روی سیمان خشک ریخته نشود.
- به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.
• روش استفاده
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
حالت فيزيکي مایع قهو ای رنگ
جرم حجمي 1/18±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتيگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزايش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دماي انجماد حدود 3- درجه سانتيگراد

پلاستيت L1 يك روان كننده و كاهنده آب بر پایه لیگنو‌سولفونات مناسب بتن هاي با نسبت آب به سيمان بالاي 45% و دماي معتدل مي‌باشد. پلاستيت L1 با پخش کنندگي بالاي سيمان، باعث يكنواختي بتن نهايي مي شود. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

شرایط نگهداری 
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد 
موارد ایمنی 
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده شود.
توجه : 
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، با چشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود ، سریعا" پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتما" باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.