EN

ضد شسته شدگی (Plastit AW450-Anti washed)

پلاستیت AW450 مقاومت بتن در برابر شسته شدن سیمان و ریزدانه ها در هنگام بتن ریزی در آب را افزایش میدهد. این افزودنی حاوی فوق روان کننده نیز می باشد که موجب افزایش اسلامپ و بهبود کارپذیری میگردد. این محصول مطابق استاندارد 06 - CRD-C661 کنترل شده است. نتایج نشان دهنده کاهش شسته شدگی در حد مطلوب استاندارد می باشد.

• خواص و اثرات
- کاهش شسته شدگی سیمان و ریزدانه ها در بتن ریزی زیر آب
- کاهش جداشدگی حتی در بتن های با روانی زیاد
- کاهش آب انداختگی بتن
- افزایش روانی اولیه بتن
- فاقد یون کلر بوده و مناسب جهت بتن های مسلح و پیش تنیده می باشد
• موارد كاربرد
- بتن ریزی در زیر آب دریا و زیر سطح آب زیرزمینی
• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 7/ 0 الی 5/ 1 درصد وزن سیمان می باشد. همچنین برای بتن ریزی در آب، فصل 8 آئین نامه ACI 304R توصیه میکند که :
- عیار مواد سیمانی حداقل 356 kg/m3 می باشد.
- تقریباً 15 درصد وزن مواد سیمانی بکار رفته، از مواد پوزولانی استفاده شود.
- نسبت آب به سیمان کمتر از 45 / 0 باشد.
- مقدار هوا بیش از 5 درصد نباشد.
- اسلامپ بین 150 الی 230 میلی متر انتخاب شود.
برای بتن ریزی در آب معمولاً اسلامپ 150 الی 230 میلی متر در نظر گرفته می شود. پلاستیت AW450 به دلیل خاصیت روان کنندگی، اسلامپ اولیه را برای بتن های با نسبت آب به سیمان 4/ 0 الی 45 / 0 به محدوده مذکور می ساند. در صورت کمتر بودن نسبت آب به سیمان می بایست از ابر روا نکننده های Plastit SPC10 یا Plastit SPC100 به مقدار مورد نیاز اضافه شود تا روانی طرح به روانی مورد نظر برسد. توصیه می شود برای افزایش روانی فقط از روان کننده های مذکور استفاده شود.
• روش استفاده
در هنگام ساخت بتن میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
- این محصول را با فوق روان کننده های پایه نفتالنی استفاده نکنید.
- زمان حفظ اسلامپ نصف می شود بنابراین توصیه میشود در صورت استفاده از این افزودنی بتن ریزی سریعتر انجام شود.
- مقاومت فشاری نمونه ها ممکن است تا 10 درصد نسبت به نمونه شاهد با نسبت آب به سیمان برابر کاهش یابد. کاهش مقاومت در محدوده مذکور براساس استاندارد 06 - CRD-C661 مجاز می باشد.
حالت فیزیکی مایع زرد کم رنگ
وزن مخصوص 1/02+-0/02 gr/cm3
 مقدار کلر  در محدوده استاندارد 
افزایش درصد هوا   در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 3 %
• شرايط نگهداري
محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري مي باشد.
• موارد ایمنی
 اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند. لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش مناسب، عينك و ماسك مناسب استفاده شود.
 توجه:
- درصورتيکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودني روي بدن ريخته شود، سريعاً پوست آلوده با حداقل به مدت 15 دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
- لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. در صورتيکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشك مراجعه شود