EN

ماستیک پایه قیری گرم اجرا(Capflex H)

 ماستیک پایه قیری گرم اجرا درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن رابر است تا حالت سیالیت گرم شده و برای درزهای اجرایی و انبساطی افقی مصرف می شود

- چسبندگی عالی به سطح بتن، سیمان، فلز و چوب
 - دمای سرویس 25 - تا 70 درجه سانتیگراد
- مقاومت بالا در برابر آب دریا، فاضلاب و یون کلر
 - مقاوم در برابر شرایط جوی
- بدون شره
- آماده مصرف
 - بدون اثر سوئی روی آب آشامیدنی
- برای درزهای انبساطی و اجرایی افقی
 - درزبندی کانال های آبرسانی و لوله ها
 - درزبندی پل ها، سقف ها و آسفالت
- درزهای بین ساختما نها و پشت بام ها
• محدوده و روش مصرف
کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیز کاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. ماستیک را تا دمای 160 درجه سانتیگراد و به صورت حرارت غیر مستقیم گرم نموده و پس از رسیدن به حالت سیال با روش های ریزشی، تزریق و ... اجرا نمایید.
 توجه:
- اجرای ماستیک باید در دمای بالای 5 درجه سانتیگراد و در شرایط جوی خشک انجام پذیرد
 - این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست.
حالت فیزیکی جامد الاستیک سیاه رنگ
دانسیته 1/20+-0/05 gr/cm3
• شرايط نگهداری
 محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري می باشد. • موارد ایمنی اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولی میتواند بر روی پوست ايجاد حساسيت كند.
 توجه: - درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودني با بدن تماس پیدا کند، با آب تميز شستشو دهيد.
- لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.