EN

منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی (Betonex)

بتونكس یک محصول پودري شامل مواد انبساط دهنده و روان كننده ملا تها و گروت های سيمانی بوده كه در ترکیب محصولات سيماني كه نياز به استحكام بالا و انبساط در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار می گيرند. این محصول با استانداردهای ASTM C490 و ASTM C845 قابل ارزیابی می باشد.

- فاقد هر گونه انقباض، قبل از گيرش اوليه
 - افزايش روانی آميزه سيمانی
- افزايش مقاومت محصول سخت شده
- تراكم بالا و نفوذ پذيری پا يين
 - دوام بالا
 - کاهش ترک های ناشی از جمع شدگی
- گروت ريزی بسترها
 - جهت انواع سيستم های انكرينگ و مهارها
- گروت ريزی داكت ها
- قطعات پیش ساخته بتنی
• ميزان مصرف و روش استفاده
 - اين محصول به ميزان 500 گرم به ازای هر صد کیلوسيمان مورد مصرف مي باشد.
- در دوغاب سيمان كه ماسه استفاده نمی شود ميزان 40 تا 45 ليتر آب با 100 کیلو سيمان و 500 گرم بتونكس حجم 70 ليتر دوغاب نتيجه می دهد.
 - براي تهيه گروت به نسبت وزني 2:2:1 (آب:سيمان:ماسه) به همراه بتونكس به مقدار 5/ 0% وزن سیمان مورد مصرف قرار ميگيرد.
- براي گروت ها يا بتن هايي كه نسبت ماسه به سيمان بالاي 1 مي باشد به مقدار 4 بسته 250 گرمي از بتونكس استفاده شود.
- نحوه تهيه گروت به اين شكل است كه در یک مخزن مناسب، آب به ميزان لازم ريخته شود و حين هم زدن سيمان، ماسه و بتونكس افزوده شود و مدت 5 دقيقه اختلاط صورت پذيرد تا گروتي همگن و یکنواخت گردد.
 - سطح مورد نظر گروت ريزي قبل از آماده سازي گروت بايد كاملاً تميز و مرطوب شده باشد و به شكل مناسب قالب بندي گردد. - گروت ريزي حداكثر تا 15 دقيقه پس از اختلاط صورت پذيرد تا خاصيت انبساطي آن بطور اثربخشي حاصل شود. ميزان انبساط آزاد مخلوط نهايي تا %4 حاصل ميگردد.
 - بتونكس تاثير زيادي بر زمان گيرش آميزه بتني يا دوغاب ندارد.
 - پس از گروت ريزي مثل هر آميزه سيماني، بايد عمل آوری به روش مناسب صورت پذيرد. استفاده از كپکیور O شركت كپكو برای اين كار پيشنهاد ميگردد.
توجه:
 - بتونكس با سيمان تيپ 5 سازگاری ندارد.
 - برای افزایش روانی ملات در صورت نیاز، از فوق روا نکننده های بر پایه پلی کربوکسیلات استفاده نگردد.
حالت فیزیکی پودر قهوه ای روشن
مقدار کلر در محدوده استاندارد
• شرايط نگهداری
 به مدت 12 ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداری می باشد. در صورت باز شدن کیسه ها بايد به سرعت به مصرف برسد.
• موارد ايمنی
 بتونكس ماده ای غير سمی مي باشد ولي بايد از تماس آن با پوست و چشم و يا تنفس آن خودداری كرد. براي كار با آن از دستكش و عينك مناسب استفاده شود. در صورت تماس با پوست با آب تميز شسته شود. چنانچه در چشم ريخته شود با آب كافی شسته شود و به پزشك مراجعه گردد.