EN

نیل فیکس،برای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشه ها استفاده از Anchorbolt الزامی است. به همین منظور حفره های متعددی بوسیله مته های حفاری در دیواره های خاک ایجاد شده و Nailfix به آن نصب شده است، در مرکز چال قرارداده و جهت پوشش، از دوقالب سیمانی و رزین های صنعتی استفاده می شود. استفاده از Nailfix باعث می شود تمام فاصله های جانبی از روی Anchorbolt تا خاک یکنواخت باشد

*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود