EN

چسب حجمی آب بند بتن و ملات(Capcobond MO40)

كپكو باند MO40 یک پليمر پايه آبي مي باشد كه به منظور چسب و همچنین جهت آب بندی بتن و ملات استفاده مي شود. از آنجا كه كپكوباند MO40 رزيني مي باشد كه در آب به راحتي پخش مي شود مي تواند باعث افزايش چسبندگي اجزاي بتن و ملات به هم شود. اين محصول با استانداردهاي ASTM C1059 مطابقت دارد.

• خواص و اثرات
- افزايش چسبندگي اجزاي بتن و ملات به هم
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن و ملات
- محلول به هر نسبتي با آب مي باشد
- مقاومت در برابر آب
- قابل استفاده به عنوان عمل آورنده برای ترمیم بتن مي باشد
- در برابر رطوبت مقاوم بوده و برای کاربردهای خارجی و در مجاورت رطوبت می تواند استفاده شود.
• موارد كاربرد
- افزایش چسبندگی ملات، بتن، چسب کاشی و ...
- به عنوان پرایمر برای سطح زیر کار رنگ، چسب کاشی و ...
- ترميم بتنهاي كرم خورده
- عمل آورنده بتن برای ترمیم های موضعی
- بهبود دوام ملات
آب بندي سطحي و حجمی بتن و ملات
• محدوده و روش مصرف
-1 جهت افزایش چسبندگی بتن، ملات و چسب کاشی: از این محصول به مقدار 10 درصد ورزنی سیمان به مخلوط ملات اضافه شود. همچنین به چسب کاشی پودری جهت افزایش چسبندگی و آ ب بندی حدود 5 تا 10 درصد وزنی پودر اضافه گردد. جهت افزایش آب بندی ملات و بتن: از این محصول به مقدار 1 تا 3 درصد ورزنی سیمان به مخلوط ملات یا بتن اضافه شود.
 -3 عمل آورنده: از این محصول برای محافظت از تبخیر و از دادن سریع آب ملات ترمیمی استفاده می شود. در محیط های خیلی گرم و خشک رو ش های دیگر عمل آوری نیاز می باشد. جهت عمل آوری هر لیتر از این محصول 4 تا 5 متر مربع را پوشش می هد.
-4 جهت پرایمر رنگ و چسب کاشی: سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت 1 به 3 محصول فوق با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.
توجه: كپكو باند MO40 نباید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده شود. پس از اتمام کار سریعا ابزار ها با آب شستشو گردد.
حالت فیزیکی مایع سفید رنگ
جرم حجمی 1/02+-0/02 gr/cm3در20درجه سانتیگراد
 مقدار کلر  در محدوده استاندارد 
PH محلول 1%   7-8
 دمای انجماد  حدود 2- درجه سانتیگراد
• شرايط نگهداري
 محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري مي باشد.
• موارد ایمنی
اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي ميتواند بر روي پوست ايجاد حساسيت كند.
توجه:
 - در صورتيکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودني روي بدن ريخته شود، با آب تميز شستشو دهيد.
 - لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.