EN

نوار های آب بندی (واتراستاپ)

نوار های آب بندی (واتراستاپ)

واتراستاپ های PVC:

این محصولات که به نام واتراستاپ شناخته می‌شوند، نوارهایی از جنس پی وی سی می باشند که جهت آب بندی درزهای بتنی به مصرف میرسند. از آنجا که با اهداف مختلف نیاز می باشد که در سازه های بتنی درز گذارده شود، الزم است در مواردی که سازه در مجاورت با فشار هیدرولیکی آب می باشد، این محصوالت جهت مسدود کردن این درزها در بتن استفاده شوند. این نوارها که در شکلها و اندازه های مختلف تولید می شوند در زمان آرماتوربندی و قالب بندی در جای مناسب، که امتداد درز می باشد قرار می گیرند و پس از بتن ریزی طی دو مرحله در دو طرف درز در بتن دفن شده و چنانچه آب به داخل درز راه یابد، در پشت این سد پلیمری متوقف می شود. پروژه های آبی و فاضالبی کشور بیشترین مصرف کنندگان این محصول می باشند ولی هر جائی که درز مورد نظر در معرض فشار آب باشد حتما باید در طراحی این سازه ها این محصوالت نیز گنجانده شوند. خواص مکانیکی مطلوب این محصوالت جهت حفظ آب بندی در طول عمر سازه بتنی بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از چالشهای پروژه های آب و فاضالبی می باشد. شرکت کپکو با استقرار واحد خط تولید کامپوند پی وی سی، به منظور تضمین کیفیت این محصول، توانسته است ثبات بسیار باالئی در حفظ کیفیت خود طی سالیان سال داشته باشد و با تحقیقات مستمر بر کیفیت این محصوالت بیافزاید.

جهت مشاهده قیمت واتراستاپ به سایت فروشگاه اینترنتی شرکت همگرایان تولید به نام، کپکوکالا مراجعه کنید.

مطالب مرتبط:

نحوه نصب و اجرای واتراستاپ هیدروفیلی