مبانی برنامه ریزی و کنترل در پروژه های نفت و گاز

امروزه در تمامی طرح ها و پروژه های عمرانی مبانی مشترکی وجود دارد که بطور معمول دارای تمایزات و تفاوت هایی هستند که هر چند کم و کوچک به نظر می رسد اما همین تمایزهای کوچک گاه چنان اهمیت پیدا میکند که انجام عملیاتی واحد و مشابه در دو پروژه از دو صنعت مختلف کاملاً تخصصی شده و نیازمند تخصص و تجربه در همان عملیات ، خاصه در پروژه های مشابه خواهد بود.

با این پیش گفتار به بحثی ورود میکنیم که نقطه مشترک تمامی طرح ها و پروژه های عمرانی ست ، اما در هر صنعتی مشخصه های مخصوص به خود را دارد، “برنامه ریزی و کنترل پروژه” . با این خصیصه بسیار مهم که ما این عملیات را بصورت خاص در پروژه های صنعت نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

لازم به توضیح است برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح ها و پروژه های مختلف به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز اعمال می شود. پروژه های متمرکز به پروژه هایی اطلاق می شود که تمام مراحل طراحی تا اجرای آن در داخل سازمان و با اتکا به نیروهای درون سازمان انجام می شود. در مقابل پروژه های غیر متمرکز به پروژه هایی اطلاق می شود که تمامی یا قسمتی از مراحل طراحی، اجرا و نظارت آن توسط پیمانکاران خارج از سازمان انجام می شود. کنترل پروژه فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد.

در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و در هنگام تعریف پروژه از همان ابتدا تیم کنترل پروژه به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیت خود را شروع می نماید.

از مهمترین بخش های کنترل مدارک پروژه میتوان به فعالیت های بخش مربوط به DCC اشاره کرد .

بخش DCC یا همان Document Control Center (مرکز کنترل اسناد و مدارک پروژه) کلیه مراحل چرخه تولید مدارک مهندسی پروژه را از آغاز طراحی تا نهایی شدن و بایگانی آن را ثبت و نظارت میکند.

همه پروژه های عمرانی از جمله طرح های نفت، گاز و پتروشیمی به چند فاز تقسیم می شود: مهندسی، خرید و ساخت (اجرا) یا همان Engineering, Procurement & Construction که در اصطلاح به آن EPC گفته میشود. هرچند که در برخی پروژه ها راه اندازی (Commissioning) که معمولاً در دل بخش اجرا گنجانده می شود راهم جداگانه لحاظ می کنند و به عبارتی پروژ به صورت EPCC در نظر گرفته می شود. که البته امروزه بیشتر بصورت جدا آنرا در نظر میگیرند ، که همین امر باعث تاسیس شرکتهای تخصصی در این زمینه ، راه اندازی، گردیده (از جمله شرکت اویکو OICO ، که بطور تخصصی صرفاً به انجام بخش راه اندازی طرح ها و پروژه های عمرانی می پردازد) .

کنترل پروژه فاز مهندسی مطابق با فهرست زیر انجام می پذیرد:

  • Master Document List (MDL)
  • Work Breakdown Structure (WBS)
  • Master Document Register (MDR)
  • Document Status
  • Transmittal
  • Comment Sheet
  • Document Control
  • Progress Control
  • Reports
  • Delay Analyze
  • مدرک Master Document List (MDL)

مدرک MDL توسط مشاور مهندسی یا واحد مهندسی شرکت تهیه و در اختیار DCC قرار می گیرد.

این مدرک که عمدتاً به صورت فایل می باشد شامل لیست مدارک به تفکیک دیسیپلین و نوع مدرک و همچنین نفر/ساعت تخمینی تولید مدارک می باشد. اولین نیازمندی بخش کنترل پروژه در فاز مهندسی MDL است که آن را از DCC دریافت می نماید.

ساختار شکست کار (WBS) یا Work Breakdown Structure

این مدرک در فاز مهندسی بر اساس MDL تهیه می گردد.

کاربرد این واژه که در بر گیرنده یک ابزار کارآمد در سیستم های کاری مختلف است، تسهیل کننده و سازماندهی کننده در انجام یک پروژه، یک موضوع، و یا یک فعالیت است. بدین صورت که آن مقوله را در سطوح مختلف تقسیم بندی می کند، و به عبارتی یک انسجام ذهنی در مورد موضوع ایجاد می کند. به زبان دیگر به این کار پیکربندی پروژه یا موضوع می‌گویند، که شامل یکسری موضوعات یا فعالیتهای اصلی، و مجموعه ای از ریز موضوعات یا ریز فعالیت ها می باشد. با استفاده از این پیکربندی میتوان اولاً شمایی کلی از موضوع یا پروژه را مشاهده کرده و ثانیاً به کمک آن نواقص و کمبودها و اضافات را پیدا کرده و آنرا اصلاح کرد. به این ساختار شکست کار، درختواره موضوع نیز می توان گفت.

عبارت MDR یا Master Document Register

مشخصات اصلی این مدرک :

  • تعریف MDR در سیستم به تفکیک پروژه و زیر پروژه و امکان دسترسی پیمانکاران جزء به مدارک مرتبط
  • کنترل زمانبندی تولید مدارک و اعلام اخطار در صورت تأخیر
  • تعیین ویرایش داخلی و خارجی مدارک به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از تکرار و یا جا افتادن یک ویرایش
  • گردش داخلی مدارک بین دیسیپلین ها قبل از صدور نهایی ترانسمیتال
  • صدور و توزیع مدارک از طریق سیستم به همراه تولید اتوماتیک ترانسمیتال
  • توزیع مدارک طبق مسئوولیت های تعریف شده
  • بررسی و اظهار نظر روی مدارک از طریق سیستم
  • محاسبه لحظه ای پیشرفت مدارک مهندسی براساس وزن مدارک و مقایسه با پیشرفت برنامه ای
  • آرشیو کامل مدارک و ترانسمیتال ها
  • کنترل و آماده سازی اتوماتیک بسته های خرید
  • اطلاع رسانی تغییرات در ضمائم بسته های خرید از طریق سیستم های خرید و پیشبرد کالا

آیتم Document Status

این قسمت مشخص کننده وضعیت مدارک پروژه می باشد.به طور مثال وضعیت مدارک از نظر : Commented , Rejected , Approved as Note , Approved بودن را میتوان در این قسمت مشخص نمود.

آیتم Transmittal

این آیتم برگه ای است که معمولا دارای فرمت جدولی است که حاوی اطلاعات کلی از مدارک ارسالی از سوی پیمانکار یا مشاور طراح به کارفرما می باشد. معمولا اطلاعات زیر در آن اشاره می شود:

  • شماره و تاریخ ترنسمیتال
  • نام مدرک
  • کد مدرک
  • تعداد نسخ مدرک
  • شماره نسخه مدرک
  • نوع مدرک
  • وضعیت مدرک (برای اظهار نظر، تائید شده و …)
  • تهیه کننده و تائید کننده مدرک
  • افراد یا بخش های گیرنده مدرک

آیتم Comment Sheet

برگه ای که در آن وضعیت مدارک ارسالی از مهندس مشاور توسط تیم کارفرما با عنوان هایی همچون Commented , Rejected , Approved as Note , Approved مشخص و توضیحات لازم اصلاحی مربوط به هر مدرک در آن قید و مجددا برای مهندس مشاور برای اعمال بر روی مدرک ارسال شده فرستاده می شود.

آیتم Document Control

این آیتم در واقع در همان بخش DCC مطرح میشود به عبارتی یعنی مرکز (بخش) کنترل مدارک (Document Control Center – DCC)

آیتم Progress Control

تیم کنترل پروژه موظف است کلیه برنامه های زمان بندی شده را در نرم افزار MS Project آورده و طبق آن پیشرفت هر آیتم را کنترل کند.

آیتم Reports

گزارش هایی که تیم کنترل پروژه با توجه به پیشرفت های پروژه که در برنامه زمان بندی تدوین شده در هر لحظه از اجرای پروژه می توانند بگیرند.این گزارش ها می تواند روزانه و هفتگی و ماهانه و یا سالیانه باشد.

آیتم Delay Analyze

از عمده مشکلات بارز در اجرای پروژ ه ها، تأخیرات پروژه می باشد، به طور کلی تأخیر هرگونه عدول از توافقات زمانبندی شده متأثر از عوامل درونی و بیرونی سیستم می باشد که بعضاً باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحب قرارداد (کارفرما) و مجری (پیمانکار) می گردد

تأخیر: هرگونه عدول از توافقات زمانبندی شده متأثر از عوامل درونی و بیرونی سیستم را تاخیر می تامیم.

تأخیرات پروژه: اختلاف بین زمان پیش بینی شده برای تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آنرا تأخیر پروژه گویند. این تأخیر با مجموع تأخیرات فعالیتهای موجود بر مسیر های بحرانی برابر خواهد بود.

آنالیز تأخیرات پروژه: شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد کننده تاخیرات، منشأ بروز تأخیرات و نقش هر کدام در تأخیر کل پروژه را آنالیز تاخیرات می نامیم.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*