استاندارد DIN 18541-2 برای واتراستاپ p.v.c

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است