استاندارد ISIRI-2 برای واتراستاپ P.V.C

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است