سابیر/تصفیه خانه ششم

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است