نتایج آزمون استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit AEAدر آزمایشگاه پاکدشت بتن(همکار استاندارد)