نتایج آزمون استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول PLASTIT L1در آزمایشگاه پاکدشت بتن (همکار استاندارد)