نتایج آزمون الزامات استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit PG06N در آزمایشگاه پاکدشت بتن (همکار استاندارد)