نتایج آزمون الزامات استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit LR در آزمایشگاه پاکدشت بتن(همکار استاندارد)