نتایج آزمون الزامات استاندارد 2930 ایران برای محصول Plastit NCLدر آزمایشگاه پاکدشت بتن (همکار استاندارد)