نتایج بررسی عملکرد افزودنی روان کننده بتن (Plastit PG06) در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران