نتایج بررسی عملکرد افزودنی زودگیر کننده بتن مسلح (ضد یخ بتن فاقد کلراید )(Plastit NCL)در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی