گواهی نامه فنی زودگیر کننده بتن شرکت همگرایان تولید (کپکو)، اخذ شده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی