گواهی نامه فنی فوق روان کننده Plastit SPL545 اخذ شده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی