سخت کننده سطحی مایع (DensiCoat)

سخت كننده سطحي بتن  كه محلولي از نمكهاي سيلكياتي در آب بوده كه در سطح بتن نفوذ كرده و با آهك آزاد موجود در منافذ سطحي بتن واكنش داده و تراكم سطحي بتن را بطور موثري بهبود مي دهد. واكنش حاصله علاوه بر افزايش استحكام سطح بتن، مقاومت بتن را در برابر مواد شيميايي و اسيد افزايش داده و تشکیل خاك روي سطح را نيز مانع مي گردد. این محصول با استانداردهای ASTM C156 و ASTM C779 قابل ارزیابی می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

روش مصرف:
سطح مورد نظر قبل از پوشش دهي بايد كاملاً از گرد و غبار و هر گونه آلودگي شيميايي و مواد روغني شسته و تميز گردد. در صورت استفاده از مواد عمل آورنده curing agents بايد اين مواد از سطح زدوده گردند. چنانچه درز يا تركي بر روي سطح ميب اشد توسط ترميم كننده مناسب مثل سافت کت پر شود. چنانچه آبي بر روي سطح جمع شده باشد بايد قبل از پوشش دهي خشك گردد. براي رسيدن به يكفيت بهتر پيشنهاد ميشود كه عمر بتن حداقل به 14 روز رسيده باشد.
• مقدار ماده مصرفي بر اساس سطح مورد نظر محاسبه شده و با مقدار آب مناسب در یک میکسر، كاملاً به صورت محلول در آيد.
• بسته به نوع بتن، یک تا سه بار پوشش دهي بايد بر روي سطح صورت پذيرد.
• پوشش دهي توسط اسپري، برس كشي و يا توسط دستمال كشي امكان پذير مي باشد.
• از تجميع محلول فوق به صورت توده اي بر روي سطح جلوگيري شود و سريعاً از روي سطح پاك شود.
• به مدت 6 تا 12 ساعت زمان داده شود تا سطح كار خشك گردد و دفعات دوم و سوم پوشش دهي در صورت لزوم، پس از خشك شدن دفعه اول باشد. نفوذ دفعات بعدي با سرعت كمتري صورت م يگيرد و لذا قبل از پوشش دهي براي مرتبه هاي بعدي سطح كار با آب تميز شسته شود. نكته مهم: از تماس محصول فوق با سطوح فلزي و شيشه اي جلوگيري شود و در صورت پاشش آن بر روي سطح، با آب سريعاً پاك شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی