واتراستاپ پی وی سی PVC

وﺍﺗﺮﺍﺳﺘﺎپ ﺍﺑﺰﺍری ﺑﺮﺍی ﻣﺴـﺪود ﮐﺮدن درﺯﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ و ﺍﻧﺒﺴـﺎﻃﯽ در ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درﺯﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺪودﯾتﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮده و درﺯﻫﺎی ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺗﻨش‌های ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎﺯهﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در آﻧﻬﺎ ﺍﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺯه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در معرض فشار آب باشد، ﻻﺯم ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ درﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آبﺑﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. وﺍﺗﺮﺍﺳﺘﺎپﻫﺎ ﻧﻮﺍرﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی در ﻣﻘﻄﻊ درﺯﻫﺎ ﺟﺎﮔﺬﺍری ﺷﺪه و در ﺑﺘﻦ ﺍوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دسته بندی