آب بند کننده سطحی و آب بند کننده ماستیک

آب بند کننده سطحی یکی از عواملی که در کاهش دوام بتن مؤثر می‌باشـد، نفوذ آب به داخل بتن اسـت. آب به همراه خود می تواند انواع یونهای مهاجم را به بدنه بتن وارد کرده و این عوامل با واکنش‌هایی که در خمیر سخت سیمــان می‌توانند ایجاد کنند، باعث تخریب آن شوند. یکی از راهکارهای مقابله با این مسئله استفاده از مواد آببند کننده سطحی می‌باشد که با ایجاد پوشش مقاوم بر روی بتن، از نفوذ آب و عوامل مهاجم جلوگیری می‌کنند. ماستیک‌ها و درزبندها ایجاد درز در بتن، راهکاری جهت رفع تنش‌های ناشی از انقباض و انبساط در بتن می‌باشد. تغییرات دمایی و حرکات و لرزه های سازه ای به ساختار صلب بتن نیروهایی وارد می‌کند که این نیروها به مرور زمان می‌تواند باعث آسیب به بتن شود. به همین خاطر در طراحی سازه‌های بتنی، درزهای انبساطی در مکان‌های خاصی تعبیه می‌شوند تا اینگونه تنش‌ها را در خود جذب کرده و به بتن وارد نکنند. این درزها باید به روش مناسبی پر شوند تا مرکز آلودگی نشوند. مواد پر کننده علاوه بر دوام در برابر فرسودگی، باید منعطف بوده تا نیروهای وارده را به خوبی در خود جذب کنند. ماستیک‌های بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر از رایج‌ترین این محصولات می‌باشند. ارزانی، دوام و انعطاف‌پذیری بالا ویژگی‌های این طیف از محصولات می‌باشد.
دسته بندی