واتراستاپ هیدروفیلی (Hydroseal)

واتراستاپ های هیدروفیلی (Hydroseal) نوع جدیدی از واتراستاپ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻻﺳﺘﯿﻚﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﺍﺗﺮﺍﺳﺘﺎپ هیدروفیلی در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب، ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺍﺧﻞ درﺯﻫﺎ وﺣﻔﺮﺍت ﺑﺘﻦ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻋﺒﻮر آب ﺍﺯ ﺍﯾﻦ درﺯﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد. وﺍﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎپ Hydroseal ﻣﻨﺎﺳﺐ آبﺑﻨﺪی درﺯﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺘﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺍی درﺯﻫﺎی ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴــﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮل دوﺍم و ﻗﺪرت آبﺑﻨﺪی وﺍﺗﺮﺍﺳﺘﺎپ ﭘﯽویﺳﯽ رﺍ ﻧﺪﺍرد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼــﻮل در ﺣﺎﻟﺖ آﺯﺍد دﺍﺧﻞ آب ﻗﺮﺍر ﮔﯿﺮد، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮرم ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ در آن ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
دسته بندی