هدبار (HeadBar)

سر میلگردهای آزاد، محل مناسبی برای نفوذ عوامل خوردگی است. این مساله به تدریج باعث فرسایش بتن می شود و به این خاطر، برای جلوگیری از ورود مواد خورنده، هد بار به سر میلگردهای انتهایی گذاشته می شود.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

قطر میلگرد مناسب محصول 18-12 میلیمتر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی