کپ بار (CapBar)

کپ بار یک محافظ پلاستیکی برای انتهای میلگردهاست. این قطعه میتواند از آسیب دیدگی کارگران در کارگاه های عمرانی جلوگیری کند. رنگ مناسب، موجب می شود به بهترین شکل قابل رویت باشد.

خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

قطر میلگرد مناسب برای محصول در کاتالوگ ذکر شده است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی