نیل فیکس (NailFix)

نیل فیکس،برای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشه ها استفاده از Anchorbolt الزامی است. به همین منظور حفره های متعددی بوسیله مته های حفاری در دیواره های خاک ایجاد شده و Nailfix به آن نصب شده است، در مرکز چال قرارداده و جهت پوشش، از دوقالب سیمانی و رزین های صنعتی استفاده می شود. استفاده از Nailfix باعث می شود تمام فاصله های جانبی از روی Anchorbolt تا خاک یکنواخت باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

رای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشه ها استفاده از Anchorbolt الزامی است. به همین منظور حفره های متعددی بوسیله مته های حفاری در دیواره های خاک ایجاد شده و Nailfix به آن نصب شده است، در مرکز چال قرارداده و جهت پوشش، از دوقالب سیمانی و رزین های صنعتی استفاده می شود. استفاده از Nailfix باعث می شود تمام فاصله های جانبی از روی Anchorbolt تا خاک یکنواخت باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی