ترمیم کننده های بتن

بتن به دلایل گوناگون می تواند در حین ساخت و ساز و یا پس از دوره معینی از سرویس دهی دچار آسیب و خرابی شود. ترمیم و تعمیر سازه های بتنی با هدف حفظ و بهبود شرایط آنها بسیار مهم می باشد. ترمیم کننده ها بسته به شکل تخریب بتن مورد نظر باید استفاده شوند. در ترمیم های سطحی معمولا از ملاتهای آماده سیمانی که با افزودنی های شیمیائی مناسب تقویت شده اند استفاده می شود ولی در مواقعی که ترمیم سازه بتنی الزام کسب مقاومتهای فشاری و یا خمشی می باشد، باید دقت شود که هر ماده ترمیمی مناسب نیست. در این موارد معمولا از ترکیبات بتن پلیمری که عمدتا بر پایه اپوکسی می باشند باید استفاده شود.