عمل آورنده بتن پایه آبی (CapCure WS)

كپكیور WS محلولي از نمكهاي سيلكياتي داخل آب بوده كه به منظور حفظ آب بتن تازه بر روي سطح بتن استفاده شده و با نفوذ به سطح بتن تازه، در واكنش هيدراتاسيون سيمان وارد شده و ايجاد كريستال سخت مقاوم در برابر نفوذ آب ميكند. این محصول مطابق با استاندارد ASTM C156 قابل ارزیابی می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف:
1 -یک ليتر از محصول فوق با 1 ليتر آب مخلوط م يگردد.
2 -یک ليتر از محصول رقيق شده بر روي 4 الي 7 متر مربع پوشش داده مي شود.
روش مصرف:
به محض باز كردن قالب هاي بتن و قرارگيري بتن تازه در معرض محيط، محصول رقيق شده به روش مناسب بر روي سطح پوشش داده مي شود. چنانچه به هر دليل در اين كار تعلل صورت گرفت و سطح كار خشك شد، ابتدا سطح مورد نظر با آب خيس گردد و سپس پوشش دهي صورت پذيريد. براي سطوح بالاي بتن كه در معرض تبخیر می باشد، منتظر مي مانيم تا آب حاصل از آب انداختگي بتن پس از ماله كشي تبخير شده و سپس كپكیور WS پاشيده شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی