کنپایپ (Conepipe)

این محصول یکی از اجزاء کاوربلت است که در دو انتهای آن قرار میگیرد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

به کاتالوگ محصول مراجعه کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی