استاپر دبلیو ( Stopper W)

قطعات مناسب جهت آب بندی داخل لوله کاوربلت.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

قطر میلگرد مناسب محصول 22 میلیمتر است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی