کاوربلت (CoverBolt)

کاور بلت یک محصول پلاستیکی متشکل از چند قطعه می باشد که برای آب بندی محل bolt در دیواره ها بکار می رود. این قطعه مناسب سازه های آبی و فاضلابی و مقاطعی می باشد که در معرض فشار هیدرولیکی است.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

کاوربلت با سایز مناسب در میان قالب قرار م یگیرد و با عبور bolt داخل آن قالب مهار می شود. در زمان باز کردن قالب ها، bolt از داخل کاوربلت بیرون آورده شده و قالب ها باز می شوند. چنانچه پروژه مورد نظر در معرض فشار آب باشد، پس از خارج کردن Conpipe یک عدد Stopper W داخل کاوربلت قرار می گیرد و دو سوراخ دیوار به وسیله Stopper R بسته شده و سپس روی کار با گروت صاف می شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی