ماکسیچیر (MaxiChair)

اسپیسر پلاستیکی ماکسیچیر محصول مناسب سازه های با بار متوسط شبیه دال ها، سقف های دومش، پوترها و تیرها می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

نحوه چیدمان در سازه‌های عمودی و افقی در کاتالوگ محصول ذکر شده است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی