هاردچیر (HardChair)

اسپیسر پلاستیکی هاردچیر مناسب فنداسیون های سنگین با ارتفاع پی کمتر از یک متر می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

نحوه چیدمان در سازه‌های عمودی و افقی بطور تصویری در کاتالوگ محصول ذکر شده است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی