عمل آورنده های بتن

یکی از مهمترین مراحل در بتن ریزی، مرحله عمل آوری یا کیورینگ (curing) است. طی این مرحله سطح بتن باید از تبخیر آب بتن محافظت شود تا واکنش هیدراتاسیون بطور کامل انجام شود. چنانچه تمام مراحل در عملیات بتن به خوبی انجام شود ولی عمل آوری به درستی انجام نشود، کاهش شدیدی در مقاومت ها مشاهده می شود. دو راهکار برای این مرحله می باشد. بهترین روش اشباع سطح بتن پس از باز کردن قالبها با آب یا بخار اشباع آب می باشد. ولی برای اجرای درست به این روش، هزینه زیادی لازم است. روشهای جایگزین استفاده از مواد عمل آورنده بتن می باشد که مواد شیمیائی می باشند که پس از باز کردن قالبها بر روی سطح بتن اعمال شده و با مسدود کردن سطح بتن، مانع از تبخیر آب آزاد بتن می شوند.