زودگیر‌کننده دوغاب های سیمانی ( CapcoSet AS)

کپکوست ‏AS، يک افزودنی زودگیر‌ کننده جهت تسریع گیرش دوغاب‌ها و ملات‌های سیمانی می‌باشد. اين افزودنی عاری از يون كلريد بوده و باعث خوردگی در میلگردها و سطوح فلزی نمی‌شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی جدول 1 و الزامات عملکردی جدول 2 در استاندارد ملی ایران به شماره 5-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات استاندارد EN 934-5 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit AS بوده است.)

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوست ‏AS، از 2 تا 10 درصد وزن مواد سیمانی (2 الی 10 کیلوگرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. دمای هوا در زمان بتن‌ريزی و پس از آن، طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن شاخص‌های اصلی در تعیین ميزان مصرف افزودنی فوق می‌باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص‌های فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه تعيين می‌شود.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه دو برابر حجم افزودنی رقیق نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، ملات با میکسر مناسب و به خوبی بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در ملات یا دوغاب اطمینان حاصل گردد.
  • این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوست AS
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی