کیجبار (CageBar )

ﮐﯿﺠﺒﺎر، ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺷـﻤﻊ ﺑﻨﺪی‌ﻫﺎی ﺳـﺘﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷـﺒﻜﻪ ﺍی ﺑﻜﺎر ﻣﯽرود و در ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞﻫﺎ، ﺳـﺎﺯهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎم ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻗﻔﺴﻪ ﺍی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دو ﻧﻮﻉ V و O ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻮﻉ O ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮتﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻧﻮﻉ V در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺬﺍری ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺮ ﺷﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼـــــﺐ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﮐﯿﺠﺒﺎرﻫﺎ رﺍﺣﺖ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد. ﮐﯿﺠﺒﺎر ﺑﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ 75 و 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺮﺍی ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 14 ﺍﻟﯽ 16 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

نحوه چیدمان در سازه‌های عمودی و افقی بطور تصویری در کاتالوگ محصول ذکر شده است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*