EN

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

مواد شیمیایی صنعت ساختمان:

دوام و عمر سازه های بتنی امروزه یکی از چالش‌های مهم مهندسین عمران می باشد. از آنجا که عمر سرویس دهی یک سازه عمرانی وابستگی مستقیم به دوام و عمر بتن دارد، لذا این مسئله امروزه یکی از کانونهای توجه کارشناسان و مهندسین این حوزه از صنعت ساختمان می باشد. در این راستا استفاده از مواد شیمیایی بتن بطور روز افزونی در خدمت این بخش قرار می‌گیرد و تاثیر بسزائی در کیفیت سازه‌های بتنی در بلند مدت دارد. این دسته از مواد شیمیایی به بتن افزوده نمی شوند ولذا مجزا از افزودنی‌های بتن می‌باشند.
مهمترین موادی که امروزه به وفور به مصرف این صنعت می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:
  1. روغن‌های قالب جهت بهبود کیفیت سطحی بتن که اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش نفوذپذیری بتن، مقاومت در برابر کربناسیون بتن و پوسته شدن بتن دارد.
  2. مواد عمل آورنده بتن که پس از باز کردن قالبها بر روی بتن اعمال می‌شوند تا از تبخیر بتن جلوگیری کنند. رسیدن به مقاومت‌های هدف، مستلزم عمل آوری مناسب بوده که این مواد کمک شایانی در این راستا می‌توانند به این صنعت داشته باشند.
  3. مواد آب بند کننده سطحی بتن که بطور سطحی بر روی سطوح بتن اعمال می‌شوند که باعث کاهش نفوذپذیری بتن شده و در برابر حمله سولفاتی، حمله یون کلر، و کربناسیون بتن را مقاوم می‌کنند.
  4. ترمیم کننده‌ بتن که جهت رفع مشکلات ایجاد شده در سطح بتن، مانند کرمو شدن و ترکهای سطحی به مصرف می‌رسند.
  5. محافظ خوردگی میلگرد، دسته دیگری از مواد بوده که در مواقعی که میلگردها در معرض هجوم یون کلر می‌باشند در سطح بتن اعمال شده و با نفوذ به سمت میلگردها آنها را در برابر یون کلر مقاوم می‌کنند.
  6. انواع چسب بتن که به منظور چسباندن دو قطعه بتنی یا ایجاد چسبندگی بین یک بتن قدیم با بتن جدید بین این دو اعمال شده و باعث افزایش چسبندگی آنها می‌شوند.