افزودنی های بتن

تشکیل بتن ناشی از فعل و انفعالت شیمیایی بوده که در اثر واکنش آب با سیمان می‌باشد. این واکنش که به هیدراتاسیون مشهور است، خمیر سیمانی را به جسم سختی تبدیل می‌کند که ما به آن بتن می‌گوئیم. تشکیل ماتریسی از سیمان سخت شده که سنگدانه ها را در خود پخش کرده است باید از هر لحاظ کیفیت مناسبی را داشته باشد تا به اهداف مقاومتی و دوامی الزم برسد. برای بهبود کیفیت بتن الزم است که واکنشهای سیمان و آب در حضور مواد شیمیائی مناسب بهبود یافته و به حداکثر کارائی مناسب برسد. این مواد در زمانهای اولیه واکنش آب و سیمان در مقادیر مناسب با اهداف متفاوت وارد مخلوط بتنی شده و اهداف تعریف شده را دسترس پذیر می‌کنند. کارپذیری، نفوذ ناپذیری، سرعت گیرش، میزان هوا و مقاومت در برابر مواد مهاجم بتن مهمترین مواردی هستند که با مواد شیمیائی افزودنی، آنها را به شرایط مطلوب می‌رسانیم. در شکل گیری بتن سه جزء اصلی با نسبتهای مناسب باید با هم حضور داشته باشند تا ما به کیفیت مناسب از بتن برسیم. سیمان، شن و ماسه و آب این سه جزء می باشند. کیفیت هر کدام از اجزاء در کیفیت بتن مؤثر می باشد و علاوه بر آن نسبت بین این اجزاء نیز اثر بسیار مهمی در کیفیت نهایی بتن دارد.
دسته بندی