کاتراک (CutRock)

کاتراک، ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﻮدرى آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﮐﻨش‌های ﺷﯿﻤﯿﺎیﻰ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺳﺨﺖ و داﻧﺴﯿﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ‌ﺗﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎرى ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رو‌ش‌های اﻧﻔﺠﺎرى، ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ، ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﻮﺗﻰ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺟﺮاى درﺳﺖ، در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

ﮐﻠﯿﺖ روش ﻣﺼﺮف کاتراک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼت تهیه ﺷﺪه از کاتراک در ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﻣﻰ ﺷﻮد و درب آن ﺣﻔﺮات ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هیدراتاسیون، اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺣﻔﺮات را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﻰ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﻔﺮات ﺑﺎﯾﺪ در سایزهای ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در راﺳﺘﺎیی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮش در آن اﻟﻤﺎن ﺳﻨﮕﻰ ﯾﺎ ﺑﺘﻨﻰ را دارﯾﻢ. اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺑﺘﻨﻰ و ﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزاد ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮر در ﯾﮏ ﻓﻀﺎى ﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن روش ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮایﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ.

روش حفره گذاری در بتن یا سنگ آزاد:

  • حفرات ایجاد شده با مته 40 یا 50 میلیمتر و با فواصل یکسان از یکدیگر ایجاد شود. حفرات بزرگتر قدرت تخریبی بیشتری ایجاد می‏کنند.
  • فاصله اولین حفره از لبه بتن یا سنگ حداکثر 25 سانتی متر باشد.
  • عمق حفرات حداقل باید 70 درصد ارتفاع سنگ یا بتن باشد.
  • فاصله بهینه بین حفرات 52 سانتیمتر می‏باشد.
  • حفرات باید در یک امتداد بوده و کاملا عمود بر سطح حفر گردند.
  • درون حفرات از هر گونه آلودگی پاک شود.
  • از گوه‏های چوبی محکم در جهت دهی به برش سنگ می‏توان استفاده کرد. این گوه‏ها قبل از عملیات اجرایی در آب خیسانده شوند و پس از قراردادن در بین ترک‏ها با ضربه به آنها، ترک را رشد داد.

روش حفره گذاری در بتن یا سنگ سنگ محصور شده:

روش حفاری شبیه به مورد قبلی می‏باشد با این تفاوت که حفرات با زاویه 30 درجه زده می‏شود. تا پس از تخریب به راحتی بتوان قطعات جدا شده را جابجا کرد.

روش حفره گذاری در بتن مسلح:

به دلیل پیوستگی بتن ناشی از حضور میلگردها، فواصل بین حفرات کمتر شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*