رها سازهای قالب

درزگیر بتن
خمیر کاشت میلگرد
بهبود دهنده های دوام و مقاومت شیمیائی بتن
آب بند کننده های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن
کنترل کننده های روانی و رئولوژی بتن