روان کننده بتن چیست؟

روان‏ کننده ‏ها برای کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی ثابت با افزایش روانی بتن بدون افزایش نسبت آب به سیمان مورد استفاده قرار می‏گیرند. ویژگی‏های متعددی را می‏توان به این افزودنی‏ها اضافه نمود

ادامه مطلب