ابر روان‌کننده / کاهنده خیلی قوی آب / زودگیر‌کننده (CapcoCrete SPCA100)

کپکوکریت SPCA100، یک ابر روان‌کننده، کاهنده خیلی قوی آب و زودگیرکننده گیرش و کسب مقاومت است که برای افزایش روانی بتن / ملات بدون تغییر نسبت آب به مواد سیمانی یا برای کاهش نسبت آب به مواد سیمانی بدون کاهش روانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افزودنی همچنین باعث کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت فشاری یک‌روزه بتن سخت‌ شده می‌شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 2930-1 و الزامات عملکردی جداول 6، 3-1 و 3-2 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات رده‌های ‌C و F استاندارد ASTM C494 و جدول 1 استاندارد EN 934-1 و الزامات جداول 6، 3-1 و 3-2 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit SPCA100 بوده است)

دریافت فایل مشخصات فنی
0/5 (0 Reviews)
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوکریت SPCA100

کپکوکریت SPCA100، یک ابر روان‌کننده، کاهنده خیلی قوی آب و زودگیرکننده گیرش و کسب مقاومت است که برای افزایش روانی بتن / ملات بدون تغییر نسبت آب به مواد سیمانی یا برای کاهش نسبت آب به مواد سیمانی بدون کاهش روانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افزودنی همچنین باعث کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت فشاری یک‌ روزه بتن سخت‌ شده می‌شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 2930-1 و الزامات عملکردی جداول 6، 3-1 و 3-2 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات رده‌های ‌C و F استاندارد ASTM C494 و جدول 1 استاندارد EN 934-1 و الزامات جداول 6، 3-1 و 3-2 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit SPCA100 بوده است)

مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوکریت SPCA100
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی